@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก
@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก

บทความ : "ศีล"

ความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของ "ศีล"

@ศีล คือข้อกำหนดพื้นฐานของความเป็นมนุษย์

@ศีล คือเครื่องชี้วัดระดับของความเป็นมนุษย์

@ศีล คือหลักประกันชีวิตของมนุษย์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

@ศีล คือเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายที่สุด

@ศีล คือเครื่องวัดความเจริญของสังคมและประเทศ

@ศีล คือเครื่องป้องกันความทุกข์

@ศีล จะนำความสุขมาให้ทั้ง "ตน" ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ

@ศีล ควรจะเป็นเครื่องมือในการสรรหาและกลั่นกรอง "คนดี"

@ศีล คือเครื่องป้องกันและชำระกิเลส

@ศีล เป็นตัวต้นที่จะทำให้เกิด "สมาธิ" และ "ปัญญา"

@ศีล เป็นเครื่องประดับที่สวยงามที่สุด

@ศีล เป็นเกราะคุ้มครองกายและใจที่ทรงพลังที่สุด

@ศีล เป็นต้นธาตุของพระนิพพาน

@ศีล ที่เป็นอธิศีลสังวรระวังอยู่เสมอๆทุกๆกรรมกริยาเป็นความเจริญยิ่ง

@ศีล จะนำมนุษย์ไปสู่ความเป็น "อมตะ" ที่จักรพรรดิทุกพระองค์แสวงหา...

 

 

 

1 : แบบสอบถาม ถ้าประชาชนคนไทยถือศีล ๕ จึงไม่จำเป็นต้องมีตำรวจ ไม่ต้องมีคุก บ้านไม่ต้องมีรั้ว ฯลฯ เห็นด้วยหรือไม่

บทความ อื่นๆ

พระอนาคามี

อ่านต่อ...

เศรษฐศาสตร์ ในระบบบุญนิยม ตอนที่ ๒

เศรษฐศาสตร์ ชุมชนสาธารณโภคี

อ่านต่อ...

พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกัน

อ่านต่อ...

พระสกิทาคามี

อ่านต่อ...
statistics

ติดต่อสอบถาม

Facebook : Name

Youtube : Name

Twitter : Name

Line : Name

Telegram : Name

Wechat : Name

Skype : Name

Copyright © 2018 Borvornsocial.com all right are reserved. developer สงวนลิขสิทธิ์