@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก
@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นทีมวิจัยและพัฒนาค้นคว้าเพื่อหาแนวทางออกของมนุษย์ชาติ ต่อยอดจากระบบทุนนิยมและระบบสังคมนิยมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ที่นับวันจะถอยหลังกลืนกินตัวมันเองอย่างน่าสลดใจ การมองหาความสัมพันธ์ในอารยธรรมของมนุษย์ชาติโดยมุ่งมั่นแสวงหาความจริงของสัจจะ เพื่อถอดรหัส ๒ โครงสร้างใหญ่ๆคือ

 

@วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(อุตุและพีชะ)

@วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณ

 

วัตถุประสงค์เพื่อ...

 

@ถอดรหัสพุทธศาสตร์เป็นมาตรฐานองค์ความรู้ให้กับทุกศาสตร์

@ถอดรหัสเชื่อมโยง"รวม"พุทธศาสนานิกาย"หินยาน"และ"มหายาน"

@เผยแพร่แนวคิดใน "ระบบบุญนิยม" ทดแทน "ระบบทุนนิยม" และ "ระบบสังคมนิยม"

 

 

 

 

statistics

ติดต่อสอบถาม

Facebook : TEST

Youtube : Name

Twitter : Name

Line : Name

Telegram : Name

Wechat : Name

Skype : Name

Copyright © 2018 Borvornsocial.com all right are reserved. developer สงวนลิขสิทธิ์