@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก
@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก

พุทธศาสตร์

ไฟล์ หนังสือ/เอกสาร หมวด...พุทธศาสตร์

วิดีโอ : พุทธศาสตร์ 14

พุทธศาสตร์ หมวด ทั่วๆไป 6

"ศีล"

ศีล....

อ่านต่อ...

"สมาธิ"

หลับตา หรือ ลืมตา

อ่านต่อ...

แสงอรุณเจ็ด

สุริยะปายาณสูตร

อ่านต่อ...

มรรคมีองค์แปด

สัมมาสมาธิ

อ่านต่อ...

"จรณะ ๑๕ วิชชา ๘"

อ่านต่อ...

พุทธศาสตร์ หมวด คนดี 1

กัลยาณชน

"คนดี"

อ่านต่อ...

พุทธศาสตร์ หมวด พระอรหันต์ 4

พระโสดาบัน

อ่านต่อ...

พระสกิทาคามี

อ่านต่อ...

พระอนาคามี

อ่านต่อ...

พระอรหันตร์

อ่านต่อ...

พุทธศาสตร์ หมวด พระโพธิสัตว์ 10

พระโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์

อ่านต่อ...

พระโพธิสัตว์ ลำดับที่ ๑

อ่านต่อ...

พระโพธิสัตว์ ลำดับที่ ๒

อ่านต่อ...

พระโพธิสัตว์ ลำดับที่ ๓

อ่านต่อ...

พระโพธิสัตว์ ลำดับที่ ๔

อ่านต่อ...

พระโพธิสัตว์ ลำดับที่ ๕

อ่านต่อ...

พระโพธิสัตว์ ลำดับที่ ๖

อ่านต่อ...

พระโพธิสัตว์ ลำดับที่ ๗

อ่านต่อ...

พระโพธิสัตว์ ลำดับที่ ๘

อ่านต่อ...

พระโพธิสัตว์ ลำดับที่ ๙

อ่านต่อ...

พุทธศาสตร์ หมวด พระอรหันต์และพระโพธิสัตว์เป็นหนึ่งเดียวกัน 1

พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกัน

อ่านต่อ...
statistics

ติดต่อสอบถาม

Facebook : TEST

Youtube : Name

Twitter : Name

Line : Name

Telegram : Name

Wechat : Name

Skype : Name

Copyright © 2018 Borvornsocial.com all right are reserved. developer สงวนลิขสิทธิ์