@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก
@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก

บทความ : นโยบายพรรคการเมือง ในระบบบุญนิยม

© ระบบบุญนิยม สามารถปรับใช้ได้กับทุกพรรคการเมือง ©

นโยบายพรรคการเมือง ในระบบบุญนิยม

© ด้านการเมือง ©

 • สนับสนุนและส่งเสริม "คนดี" ให้ปกครองบ้านเมือง
 • สนับสนุนการสรรหาและกลั่นกรอง "คนดี" ใน "ระบบคุณธรรม" ก่อนการ "แต่งตั้ง" หรือ "เลือกตั้ง"
 • สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ก่อนการเลือกตั้ง
 • สนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี Blockchain ทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อสร้างระบบที่โปร่งใส
 • สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในระบบการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

© ด้านเศรษฐกิจ ©

 • สนับสนุนประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ
 • สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจแบบพอเพียง "ไม่กู้"
 • สนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจผสมผสาน

© ด้านสังคม ©

 • สนับสนุนการตั้งชุมชนพึ่งตนเอง บ้าน วัด และโรงเรียน ในระบบบุญนิยม

© ด้านการศึกษา ©

 • สนับสนุนการศึกษาฟรี ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต "ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา"

1 : แบบสอบถาม เห็นด้วยหรือไม่ กับนโยบายพรรคการเมือง ในระบบบุญนิยม

บทความ อื่นๆ

พระสกิทาคามี

อ่านต่อ...

เศรษฐศาสตร์ ในระบบสังคมนิยม

อ่านต่อ...

"สมาธิ"

หลับตา หรือ ลืมตา

อ่านต่อ...

เศรษฐศาสตร์ ในระบบบุญนิยม ตอนที่ ๔

เศรษฐศาสตร์ ในระบบบุญนิยม ระดับสากลโลก

อ่านต่อ...
statistics

ติดต่อสอบถาม

Facebook : TEST

Youtube : Name

Twitter : Name

Line : Name

Telegram : Name

Wechat : Name

Skype : Name

Copyright © 2018 Borvornsocial.com all right are reserved. developer สงวนลิขสิทธิ์