@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก
@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก

บทความ : เศรษฐศาสตร์ ในระบบบุญนิยม ตอนที่ ๒

เศรษฐศาสตร์ชุมชนใน"ระบบบุญนิยม"

 "สาธารณโภคีต้นแบบ"*

 "สาธารณโภคี" นี้ประกอบไปด้วย ธรรมศาสตร์* รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ

 "สาธารณโภคี" นี้ประกอบไปด้วย"บ้าน วัด โรงเรียน"/มหาวิทยาลัย

"เมตตา" เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

⇒ บวรราชธานีอโศก เป็นชุมชน"ต้นแบบ"ของคนมี "ศีล" ละ "อบายมุข" อาหาร "มังสวิรัติ"

ชุมชนบุญนิยม ⇒ "บ้าน วัด โรงเรียน" พึ่งตนเองได้/พึ่งกันและกันได้/เป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้

ชุมชนบุญนิยม ⇒ "บ้าน วัด โรงเรียน" ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยเงิน "เกื้อ" ไม่มีดอกเบี้ย

ชุมชนบุญนิยม ⇒ "บ้าน วัด โรงเรียน" สร้างสัมมาอาชีวะ เกษตร ปุ๋ย ขยะ และสิ่งที่จำเป็น

ชุมชนบุญนิยม ⇒ "บ้าน วัด โรงเรียน" มีทรัพย์สินส่วนกลางที่เป็นเจ้าของร่วม

 

"ศีล" เป็นรากฐานสำคัญที่สุดของ "เศรษฐศาสตร์ชุมชน" แบบ "สาธารณโภคี" ใน"ระบบบุญนิยม"

 

ศีล ผลกระทบต่อตนเอง ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
อบายมุข ๖*    
๑.ติดสุราและของมึนเมา เสียสุขภาพ เสียเวลา เสียเงิน โทษภัยของสุรา *
๒.ชอบเที่ยวกลางคืน เสียสุขภาพ เสียเวลา เสียเงิน โทษภัยของการเที่ยวกลางคืน *
๓.ชอบเที่ยวดูการละเล่น เสียสุขภาพ เสียเวลา เสียเงิน โทษภัยของการดูการละเล่นในมือถือ *
๔.ติดการพนัน เสียสุขภาพ เสียเวลา เสียเงิน โทษภัยของการติดการพนัน *
๕.คบคนชั่ว เสียทุกอย่าง โทษภัยของการคบคนชั่ว *
๖.เกียจคร้านการงาน เสียนิสัย เสียเวลา โทษภัยของความเกียจคร้าน *
ศีล ๕ *    
๑.ฆ่าสัตว์ จิตวิญญาณตกต่ำ บริโภคเนื้อสัตว์ผลกระทบ ⇒ โลกร้อน *
๒.ลักทรัพย์ จิตวิญญาณตกต่ำ นักการเมือง ข้าราชการทุจริต ⇒ ประเทศเป็นหนี้ *
๓.ประพฤติผิดในกาม จิตวิญญาณตกต่ำ ประพฤติผิดในกาม ⇒ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม *
๔.พูดโกหก จิตวิญญาณตกต่ำ พูดโกหก หลอกลวง ⇒ โทษภัยของการพูดโกหก *
๕.เสพติดของมึนเมา จิตวิญญาณตกต่ำ เสพติด ⇒ โทษภัยของเสพติดของมึนเมา *
ศีล ๘ *    
๖.เว้นการกินในยามวิกาล  เสียสุขภาพ เสพสัมผัส เสียเงิน กินข้าวเย็น ⇒ โทษภัยของการกินข้าวเย็น *
๗.เว้นการฟ้อนรำ ขับร้อง และประดับด้วยเครื่องหอม เสียสุขภาพ เสพสัมผัส เสียเงิน การเต้นกิน รำกิน ⇒ โทษภัยของการเต้นกินรำกิน *
๘.เว้นการนอนด้วยที่นอนอ่อนนุ่ม เสียสุขภาพ เสพสัมผัส เสียเงิน การนอนเป็น ๑/๓ ของชีวิต ⇒ ที่นอนอ่อนนุ่มราคาแพง ข้อเสียด้านสุขภาพ *
ศีล ๑๐ *    
๙.เว้นการนั่ง-นอนในที่สูงใหญ่ เสพสัมผัสความมักใหญ่ ไม่เป็นตัวอย่างความอ่อนน้อมถ่อมตน ⇒ เศรษฐกิจผูกขาด-สังคมเหลื่อมล้ำ *
๑๐.เว้นการสะสมเงินและทอง มักมากและสะสมไม่สิ้นสุด สังคมส่วนรวมขาดแคลน ⇒ โทษภัยของนักบวชรับเงินและทอง *
จุลศีล * "ศีล"ขั้นต่ำที่สุดของนักบวช พรหมชาลสูตร* ⇒ ความเสื่อมของพระพุทธศาสนา *
มัชฌิมศีล * "ศีล"ขั้นต่ำที่สุดของนักบวช ความเสื่อมของพระพุทธศาสนา *
มหาศีล * "ศีล"ขั้นต่ำที่สุดของนักบวช แนวทางปฏิรูปพระพุทธศาสนา *

 

วิดีโอ : 4

บทความ อื่นๆ

พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกัน

อ่านต่อ...

เปรียบเทียบ"สังคมยูโทเปีย"และ"สังคมสาธารณโภคี"

อ่านต่อ...

พระโพธิสัตว์ ลำดับที่ ๗

อ่านต่อ...

รู้ "กำไร" ก่อนไถหว่าน

อ่านต่อ...
statistics

ติดต่อสอบถาม

Facebook : TEST

Youtube : Name

Twitter : Name

Line : Name

Telegram : Name

Wechat : Name

Skype : Name

Copyright © 2018 Borvornsocial.com all right are reserved. developer สงวนลิขสิทธิ์