@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก
@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก

บทความ : "สมาธิ"

กำจัด "กิเลส" ได้จึงจะเกิด ⇒ สัมมาสมาธิ...สัมมาญาณ...สัมมาวิมุตติ

@ไวรัส(Virus) คือสิ่งแปลกปลอมในระบบคอมพิวเตอร์...การป้องกันและกำจัด "ไวรัส(Virus)"จะต้องทำการ "เปิดเครื่อง" ให้ "Antivirus" ทำงานป้องกันและกำจัด(Delete) ไวรัส(Virus) ในขณะปัจจุบันนั้นๆ (Realtime)

@"กิเลส" คือสิ่งแปลกปลอมภายในจิตวิญญาณของมนุษย์...การป้องกันและกำจัด "กิเลส" จะต้องทำการ "เปิดทวารทั้ง ๖" รับ "ผัสสะ" ใช้ "ธรรมะวิจัย" เลือกเฟ้นป้องกันและล้าง "กิเลส" ทั้งหมดในปัจจุบันนั้นๆ

 

1 : แบบสอบถาม เห็นด้วยกับข้อความข้างต้นหรือไม่

บทความ อื่นๆ

พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกัน

อ่านต่อ...

การเมืองบุญนิยม

อ่านต่อ...

เศรษฐศาสตร์ ในระบบบุญนิยม ตอนที่ ๓

เศรษฐศาสตร์ ในระบบบุญนิยม ระดับประเทศ

อ่านต่อ...

เกษตรผสมผสาน

อ่านต่อ...
statistics

ติดต่อสอบถาม

Facebook : TEST

Youtube : Name

Twitter : Name

Line : Name

Telegram : Name

Wechat : Name

Skype : Name

Copyright © 2018 Borvornsocial.com all right are reserved. developer สงวนลิขสิทธิ์