@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก
@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก

บทความ : "ปัญญา"

"ศีล"และ"ปัญญา" เปรียบเสมือน "มือล้างมือ เท้าล้างเท้า"

จรณะ ๑๕ วิชชา ๘ (Change Behavior to Right Wisdom) ศีล (Change of Behavior) สมาธิ (Change of Mind) ปัญญา (Change to Right Wisdom)
 สังวรศีล (ศีลธรรม-การกำหนดกรอบของการปฏิบัติ)  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายกิเลส)    
สำรวมอินทรีย์ (จริยธรรม-ลงมือปฏิบัติ) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายกิเลส)    
โภชเนมัตตัญญุตา (จริยธรรม-ลงมือปฏิบัติ) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายกิเลส)    
ชาคริยานุโยคะ (จริยธรรม-ลงมือปฏิบัติ) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายกิเลส)    
ศรัทธา (คุณธรรม-เป็นผล)   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายตัณหา)  
หิริ (คุณธรรม-เป็นผล)   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายตัณหา)  
โอตตัปปะ (คุณธรรม-เป็นผล)   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายตัณหา)  
พหุสัจจะ (คุณธรรม-เป็นผล)   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายตัณหา)  
วิริยะ (คุณธรรม-เป็นผล)   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายตัณหา)  
สติ (คุณธรรม-เป็นผล)   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายตัณหา)  
ปัญญา (คุณธรรม-เป็นผล)   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายตัณหา) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอุปาทาน)
ฌาน ๑ (สภาพวิตก-วิจาร-ไม่แน่ใจ ต่อสู้เพ่งเผา"กิเลส")   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอุปาทาน) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอุปาทาน)
ฌาน ๒ (สภาพเริ่มมี"ปิติ" เมื่อกิเลสลดลง)   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอุปาทาน) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอุปาทาน)
ฌาน ๓ (สภาพเริ่มมีปกติ "สุข-สงบ-ระงับ")   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอุปาทาน) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอุปาทาน)
ฌาน ๔ (สภาพจิตตั้งมั่นปล่อยวางได้ แม้กระทบกิเลสนั้นๆอยู่)   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอุปาทาน) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอุปาทาน)
วิปัสสนาญาณ (รู้สภาวะการเกิด-ดับ "กิเลส" ในจิตตน)     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอาสวะ/อนุสัย)
มโนมยิทธิญาณ (ทำให้"กิเลส"ดับ เกิดจิตใหม่มาแทน)     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอาสวะ/อนุสัย)
อิทธิวิธญาณ (รู้วิธีหลากหลายในการทำลาย"กิเลส")     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอาสวะ/อนุสัย)
ทิพโสตญาณ (รู้เสียงสองของ"กิเลส"ภายในและนอกตน)     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอาสวะ/อนุสัย)
เจโตปริยญาณ (รู้ความแตกต่างใน"กิเลส")     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอาสวะ/อนุสัย)
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ทบทวน"กิเลส"ในอดีต-ปัจจุบัน)     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอาสวะ/อนุสัย)
จุตูปปาตญาณ (รู้การเกิด-ดับของ"กิเลส"และการเปลี่ยนแปลง)     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอาสวะ/อนุสัย)
อาสวักขยญาณ (รู้ว่าหมดเชื้อ"กิเลส"แล้วหรือยังเหลือเชื้ออยู่)     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (ทำลายอวิชชาสวะ/อนุสัย)

 

1 : แบบสอบถาม "ศีล" เป็นพื้นฐานให้เกิด "สัมมาสมาธิ" และ "สัมมาญาณ(ปัญญา)" เห็นด้วยหรือไม่

บทความ อื่นๆ

เกษตรผสมผสาน

อ่านต่อ...

พระโพธิสัตว์ ลำดับที่ ๘

อ่านต่อ...

"จรณะ ๑๕ วิชชา ๘"

อ่านต่อ...

พระโพธิสัตว์ ลำดับที่ ๔

อ่านต่อ...
statistics

ติดต่อสอบถาม

Facebook : TEST

Youtube : Name

Twitter : Name

Line : Name

Telegram : Name

Wechat : Name

Skype : Name

Copyright © 2018 Borvornsocial.com all right are reserved. developer สงวนลิขสิทธิ์