@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก
@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก

หลักสูตรพุทธปัญญาตรี


นักศึกษาพุทธปัญญาตรี รุ่นที่ 1 รับ 7 คน (ทดลอง)


นักศึกษาพุทธปัญญาตรี รุ่นที่ 2 รับ 77 คน (ทดลอง)

ท้อก็ไม่แท้ แท้ต้องไม่ท้อ ยาก เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เราต้องทำสิ่งที่ทำได้ยาก อดทนต่อสิ่งที่ทนได้ยาก ทำในสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยาก 

 

การศึกษาที่ดีและประเสริฐที่สุด

การศึกษาแบบตรีลักษณ์ คือมีคุณลักษณะ 3 ประการ ประกอบด้วย

1.โลกุตระ คือ จิตบรรลุธรรม อยู่เหนือโลกีย์ จิตหลุดพ้น จากความเป็น ทาส ลาภ ยศ สรรเสริญ โลกียสุข ทั้งด้านกามและด้านอัตตา

2.โลกวิทู คือ รู้เท่าทันโลกีย์ รู้แจ้งจริงในความเป็นโลกีย์ที่ตนเคยหลงตกเป็นทาส และปฏิบัติตนจนสามารถบรรลุธรรม มีจิตโลกุตระหลุดพ้นอยู่เหนือสิ่งที่ตน เคยหลงตกเป็นทาสได้อย่างถาวรเที่ยงแท้

3.โลกานุกัมปา คือ ความเอ็นดูต่อสัตว์โลก ความเกื้อกูลต่อมวลมนุษย์ในโลก มีจิต เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ช่วยคนให้พ้นทุกข์อาริยสัจ

อ้างอิง : หนังสือ “สัจจะชีวิต ของ สมณะโพธิรักษ์ ภาค 4” “โพธิรักษ์”…“โพธิกิจ” น.149

 

 

ธนาคารสะสมหน่วยกิต

ศึกษาเรียนรู้อยู่ในสังคมสัปปายะ 4 "ขอยืนยันว่าสังคมที่นี่เป็นสังคมที่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีซึ่งเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เลย พระอานนท์รู้สึกว่าความเป็นมิตรดี บุคคลที่มารวมกันเป็นมิตรสหายดีร่วมกันและมีสัมปวังโก รวมกันอย่างนี้มีบวร บ้านวัดโรงเรียนอย่างนี้ดีพระอานนท์ก็รู้สึกว่าดีจังเลยจึงบอกพระพุทธเจ้าว่าเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยนะ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอานนท์นั้นไม่ใช่ มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี ไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์แต่มันทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เลย เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนาฟังให้ดีๆ คนอยู่ที่นี่ บวร ก็พร้อมด้วยสังคมสิ่งแวดล้อมดีมิตรสหายดีมีสัปปายะ 4 บุคคลสัปปายะอาหารสัปปายะ ธรรมะสัปปายะ สถานที่สัปปายะ แล้วไม่เอาก็โง่สิ" 

อ้างอิง : รายการสำมะปี๋ชีวิต บ้านราช วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

เทียบโอนหน่วยกิตรับปริญญา

เรียนออนไลน์ ข้ามศาสตร์ ข้ามมหาวิทยาลัย ตามความถนัดของนักศึกษา เก็บสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)

@การจัดการเรียนรู้แบบที่มีเป้าหมายชัดเจน

(Project Based Learning)

@การจัดการเรียนรู้แบบลงมือทำ

(Active Learning) ทุกรายวิชา

@การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน

(Problem–based Learning) เรียนรู้ปัญหาจริงในชุมชนท้องถิ่น

@การจัดการเรียนรู้แบบให้นักศึกษาเป็นพระเอก-นางเอก

(Flipped classroom) ครู-อาจารย์เป็นพี่เลี้ยง

@จบหลักสูตรรับวุฒิบัตร "พุทธปัญญาตรี"(คุณธรรม) และ "ปริญญาบัตร"(ความรู้)

 

นวัตกรรมการศึกษาประจำจังหวัด...

นวัตกรรมการศึกษาที่สร้างมนุษย์ให้มีความรู้และคุณธรรมอันวิเศษของพระอรหันต์ : "คุณสมบัติคุณธรรมอันวิเศษของพระอรหันต์ ต้องตรงตามบัญญัติที่ว่านี้ เมื่อตรงตามบัญญัติที่ว่านี้ก็ต้องใช่สิ ตรงตามบัญญัติที่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดไว้หมดแล้วก็ต้องใช่สิเป็นอรหันต์ ก็ต้องพิสูจน์กันว่าตรงตามบัญญัติพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอาตมาพาทำนี้ นิจจัง(เที่ยงแท้) ธุวัง (ถาวร) สัสตัง(ยืนนาน) อวิปริณามธัมมัง(ไม่แปรเปลี่ยน) อสังหิรัง(ไม่มีอะไรหักล้างได้) อสังกุปปัง(ไม่กลับกำเริบ)เขาก็พยายามล้มล้างด้วย แต่ก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้ว เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเขาจะไปล้มล้างทำไม เขาก็เอาพลังงานไปสร้างอะไรของเขาดีกว่ามาเสียแคลอรี่อะไรกับเรา พวกเรานี้ก็จะยืนยาวไป เหลือแต่ว่าพวกคุณเจริญให้ได้กว่านี้ ใครยังมีความเจริญได้เพิ่มอีกหรือเปล่ายังมีอีกไหมความเจริญที่จะทำให้แก่ตัวเองมีไหม ...ยังมีอีกอยู่ แม้อาตมาก็ยังมีความเจริญที่ต้องทำให้แก่ตัวเองเพิ่มได้อีกๆ อาตมายังไม่ถึงเป็นพระพุทธเจ้า ยังมีอีกที่จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ มันไม่ได้เป็นคนโง่งมงายอะไรมันชัดเจนจริงๆ"

อ้างอิง : รายการบ้านราช กายนี้คือวิญญาณ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

New Normal School

New Normal University

คำตอบ...อยู่ที่นี่ !!! 

ความมั่นคงของประเทศ

ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ความยากจน

ความเหลื่อมล้ำ

การศึกษาควรเป็นอย่างไรในยุค COVID 19

และหลังยุค COVID 19...

ที่นี่มีคำตอบ !!!

การศึกษาออนไลน์...

ความรู้ไม่ถูกจำกัดอยู่ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอีกต่อไป

โดยเฉพาะการปลูกฝัง"คุณธรรม"

ต้องนำหน้า"ความรู้"เสมอ

เรียนออนไลน์กับ Thaimooc.org

ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ClassStart สนับสนุน

การศึกษาออนไลน์ฟรี

 

 

 

เลือกเรียนอิสระกับต้นทางเทคโนโลยี

 

 

 

เลือกเรียนอิสระกับคนไทย

 

 

 

เลือกเรียนอิสระอย่างหลากหลาย

 

 

 

เรียนออนไลน์กับสถาบันพระปกเกล้า

 

 

 

การศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะเป็นผลลัพธ์

เลือกเรียนวิชาที่สนใจใน Thaimooc.org

 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / English for Communication

 การคิดสร้างสรรค์ | Creative Thinking

 การออกแบบสาร | Message Design

 การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ | Computer Based Graphics Design

 วิชาเทคโนโลยีฮาร์ทแวร์และซอฟต์แวร์ / Technology Hardware and System Software

วิชาการออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ / Web-Based Learning Design                                      

 วิชาเทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร / Agri Tech for Smart Farmer

 การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ | Creative Use of social media

 สุขภาวะกายและจิต | Healthy Body and Mind

 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ | Effective Change Agent

 วิชาการจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่ / Modern Community Marketing Management

 วิชาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท / Recognized his majesty.s contributions to dedicate our effort and spirit to grow up Thailand

 วิชาหลักการประยุกต์และพัฒนาเวบไซต์ด้วย google sites / Apply and Website Development Course with google sites

 วิชาอาหารอาเซียน / ASEAN FOOD

 การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา | Advanced Photography for Advertising

 สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ | Creative Video Production

 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล | Digital Movie Production

 ไอทีเพื่อการศึกษา | IT for Education

 การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย | Creative and Modern Presentation Design

 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์ | Online collaboration with Google Docs, Google Sheets and Google Slides

 การออกแบบ Infographic | Infographic Design

 อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย | Thai Food for Health and Anti-Aging

 อาหารนานาชาติ | International Cuisine

 เทคโนโลยีการเงิน | Financial Technology

 เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน | 21st Century Cloud-Based Tools for everyday life

 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | Health Promotion for Older People

 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข | Economics for happy living

 ชุมชนคนเกษตร 4.0 | Agricultural Community 4.0

 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว | Personality Psychology and Adjustment

 เทคนิคการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ | Product Management Techniques for Online Business

 การออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0 | Storage location design for SME and modern trade in 4.0

 เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา | Photographic Technology for Educational Communications

 การออกแบบองค์กรดิจิทัล | Designing Digital Organization

 ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ | Introduction to Data Analytics on Social Media

 อาเซียนศึกษา | ASEAN Studies

 ศรษฐกิจพอเพียง | Sufficiency Economy

 

 การถ่ายภาพบุคคล | Portrait Photography

 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ | Digital media creation on social networks

 กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม | ASEAN Strategies: Politics, Economics, and Society

 ระบบการสอนอัจฉริยะ | Intelligent Tutoring System

 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม | Creativity and Innovation

 ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น | Introduction to Drug Information

 ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน | English for Fundamental Nursing

 พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน | Basic Fashion Designer Community

 สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล | Smart communication in Digital Age

 มนุษย์กับศิลปะ | Man and Art

 IoT ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร | Let's Start Smart Farm with IoT

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน | Network Literacy

ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | The Art and Science of Computer Programming

 เทคโนโลยีขับเคลื่อนครัวโลก | FoodTech for Kitchen World

 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน | English for Office

การศึกษาที่เลว

จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ ข้อ ๓๐๓ หน้า ๒๙๗

การศึกษาจะต้องปลูกฝัง "คุณธรรมนำความรู้" 

คุณธรรม...คืออะไร...?

statistics

ติดต่อสอบถาม

Facebook : TEST

Youtube : Name

Twitter : Name

Line : Name

Telegram : Name

Wechat : Name

Skype : Name

Copyright © 2018 Borvornsocial.com all right are reserved. developer สงวนลิขสิทธิ์